RD Sora

Ribiška družina Sora je prostovoljno, nepridobitno združenje ljubiteljev narave in ribolova. Njeno osnovno poslanstvo je skrb za čisto in z ribami bogato vodo. Naše delo obsega gojitev in varstvo rib ter varovanje vodnih in obvodnih ekosistemov.

Ribiška družina izvaja ribiško upravljanje na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene z Republiko Slovenijo. Najvišji organ društva je zbor članov, izvršilni organ pa je upravni odbor. Upravljanje in vodenje poteka po demokratičnih načelih.

Članstvo v Ribiški družini Sora je prostovoljno, pridruži pa se nam lahko vsakdo, ki izpolni pristopno izjavo.

Ribiški družini je zaupano gospodarjenje z delom Selške, Poljanske in skupne Sore ter Ribnikom Reteče. Med pomembnejše naloge spada priprava ribiško gojitvenega načrta, ki obsega okvirno časovno umestitev vlaganj, podatke o minimalni količini ter vrsti vloženih rib. Upravljanje z vodami tako poteka v skladu z veljavnim ribiško-gojitvenim načrtom.

Naše aktivnosti na področju varovanja okolja obsegajo predvsem preprečevanje onesnaženj in škodljivih posegov v ekosistem ter skrb za izboljšanje ekološkega stanja voda. Člani ribiške družin se redno udeležujemo vsakoletne čistilne akcije, ki jo organizira občina Škofja Loka ter tako prispevamo k izoblikovanju lepše prihodnosti.